Grindstugan HVB

Grindstugan  i Vendelsö är ett Hem för Vård el Boende, för ungdomar i åldrarna 13 tom 17 år med psykosociala problem och vi kan erbjuda psykosociala utredningar under den tid ungdomen är placerad hos oss. Grindstugan har 10 boendeplatser. Vi tar emot såväl akut- som planerade placeringar.

Grindstugan är uppbyggt som ett gruppboende med familjekänsla. Det är en plats där behandling, omsorg och trygghet ges till ungdomar som av olika skäl inte kan få detta tillgodosett i det egna hemmet. Det kan handla om att hemförhållandena är så pass svåra att ungdomen behöver komma iväg och få egen hjälp, eller om ungdomen ”hamnat på glid” och är i behov av en trygg och strukturerad miljö att återhämta sig i.  Det kan handla om begynnande missbruksproblematik, begynnande kriminalitet eller om individens beteende och psykiska hälsa i allmänhet.  

Verksamheten

Varje ungdom har ett eget rum på boendet. Ungdomarna är delaktiga i de vardagliga sysslorna i huset för att på så vis utveckla nödvändiga vardagsfärdigheter och som främjar och utvecklar sammanhållning och förmåga till samarbete. Att stödja ungdomen i att klara av skolan är ett av de absolut viktigaste målen på boendet. 

Vår personal

Personalgruppens bas på Grindstugan inkluderar socionom, beteendevetare och lärare med gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta med barn- och ungdomar. Psykolog tillika barn- och ungdomspsykoterapeut finns knuten till verksamheten. Regelbunden handledning ingår som en obligatorisk del i arbetet på boendet.

Boenderum

Hur vi arbetar

Varje ungdom får en individuell vård/genomförandeplan som grundar sig i kommuns vårdplan och som ger stöd och vägledning i det vardagliga arbetet. Om beställaren önskar kan Med Omsorg även göra en individuell psyko-social utredning. Den innefattar social bedömning/utredning utifrån BBIC samt psykologisk bedömning av vår psykolog. Vid behov remitteras ungdomen vidare barn- och ungdomspsykiatrin. idrottsaktiviteter.

Vår verksamhetsidè

Vår verksamhetsidé anger vad man ska göra och hur man ska arbeta och ange vad som är speciellt med vår egna verksamhet

Att erbjuda kvalitativ omsorg och service
Att fokusera på de boendes behov
Att arbeta personlig och med kvalité
Att erbjuda individuella lösningar
Att verksamheten ska genomsyras av att vara en bra arbetsplats
Att tillhandahålla tillräcklig personella, organisatoriska och ekonomiska resurser för att kunna bedriva en verksamhet av mycket hög kvalitet
Att utveckla verksamheten men ändå alltid tänka på de individer som är i verksamheten.


Våra mål

Vi arbetar utifrån ett miljöterapeutiskt perspektiv som vilar på systemisk grund och som syftar till att ge och förmedla kunskaper och färdigheter till den unge som i sin tur främjar hälsa, personlig utveckling samt ett väl fungerande i samhället.

KASAM är en viktig del i vårt syn- och arbetssätt som innebär att människans välmående är avhängig att livssituationen skall vara begripligt hanterbar och meningsfull.  MI är både en strukturerad samtalsmetod, och ett förhållningssätt, i syfte att underlätta förändringsprocesser för ungdomen och att öka ungdomens egna motivation för en nödvändig förändring i sin livsstil och som används i våra samtal med ungdomen.

Vårt mål är att ge ungdomarna en praktisk grund att stå på i framtiden och att stärka deras självförtroende och förmåga att skapa sunda sociala relationer inför vuxenlivet. En central utgångspunkt för ungdomens vistelse i boendet är delaktighet och medbestämmande i utformandet av sin egen framtid.
Vi lägger stor vikt vid individuella bedömningar och samarbete med placerande myndigheter och övriga aktörer så att varje ungdoms behov av omsorg, trygghet och fostran utifrån ålder, tidigare erfarenheter samt framtida utveckling tillgodoses.

Kontaktuppgifter

Föreståndare HVB Grindstugan & Familje-/jourhemsverksamheten (Knappval 3)

Bitr.föreståndare HVB Grindstugan & Familje-/jourhemsverksamheten (Knappval 2)

Boendetelefon HVB Grindstugan dygnet runt (Knappval 1) alt 073 518 84 33 (sms)


 

Med Omsorg Stockholm AB har erforderligt tillstånd från IVO ,

HVB samt tillstånd för konsulentstödd jour-och familjehemsvård. Vi samarbetar med kommuner och landsting både i Stockholms län och övriga Sverige. Medomsorg Ab har ramavtal med flertalet av kommunerna i länet.  

Även andra kommuner är förstås välkomna att kontakta oss.